• 4MSK

 • Lingeba

 • Potassium Methoxysalicylate

 • 포타슘메톡시살리실레이트

 • 미백기능, 항산화기능, 항노화기능, 노화방지기능, 주름개선기능

More Information
 • AA2G

 • Hayashibara

 • Ascorbyl Glucoside

 • 아스코빌글루코사이드

 • 미백기능, 항산화기능, 색소침착방지기능

More Information
 • Adenosine

 • Shanghai Bojing Chemical

 • Adenosine

 • 아데노신

 • 주름개선기능성고시원료, 항노화기능, 탄력기능;

More Information
 • ALLANTOIN

 • Akema

 • Allantoin

 • 알란토인

 • 피부상처치유,항염진정기능,피부컨디셔닝기능

More Information
 • Alpha Arbutin

 • Lingeba

 • Alpha-Arbutin

 • 알파-알부틴

 • 미백기능, 산화방지제, 피부컨디셔닝제(기타) 멜라닌색소 생산억제

More Information
 • Arbutin

 • HANGZHOU LINGEBA

 • Arbutin

 • 알부틴

 • 미백기능성고시원료, 항산화기능, 피부컨디셔닝기능

More Information
 • Ascorbyl Palmitate

 • Lingeba

 • Ascorbyl Palmitate

 • 아스코빌팔미테이트

 • 산화방지제, 향료

More Information
 • CERA-NP-40SE

 • EWOO

 • Ceramide NP (and) Hydrogenated Lecithin (and) Glyceryl Stearate (and) Dipropylene Glycol

 • 세라마이드엔피, 하이드로제네이티드레시틴, 글리세릴스테아레이트, 다이프로필렌글라이콜

 • 우수한 천연 보습효과, 수분산성40% 고농도의 세라마이드, 피부친화력 우수, 고보습효과, 우수한 보습지속력, 피부 유연성과 광택성 부여, 고 보습 고급 영양크림 등 유화제품에 적합

More Information
 • D-Panthenol 75%

 • Xinfu

 • Panthenol

 • 판테놀

 • 피부상처치유,항염진정기능,보습기능,피부컨디셔닝기능,헤어컨디셔닝기능

More Information
 • DS-CERAMIDE Y3S (ceramide3)

 • Doosan

 • Ceramide NP

 • 세라마이드엔피

 • 피부보습막형성기능, 지질막재생기능

More Information